مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
MWH-25 - 25 MB Webspace, 500 MB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-50 - 50 MB Webspace, 1 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases


MWH-100 - 100 MB Webspace, 2 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-200 - 200 MB Webspace, 3 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-300 - 300 MB Webspace, 5 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-500 - 500 MB Webspace, 10 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-1000 - 1 GB Webspace, 15 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-2000 - 2 GB Webspace, 20 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases

MWH-3000 - 3 GB Webspace, 30 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases + gratis domain (hanya untuk domain utama)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
MWH-4000 - 4 GB Webspace, 50 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases + gratis domain (hanya untuk domain utama)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
MWH-5000 - 5 GB Webspace, 70 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases + gratis domain (hanya untuk domain utama)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
MWH-7000 - 7 GB Webspace, 70 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases + gratis domain (hanya untuk domain utama)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
MWH-10000 - 10 GB Webspace, 80 GB Bandwidth, cPanel + Softaculous, MySQL Databases + gratis domain (hanya untuk domain utama)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.33.158) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution